Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11189/1273
Title: Terugblik 1968 - 1977
Issue Date: 1977
Publisher: Virtute et Opera
Description: Vir die personae l van WOK wa s dit blye nuus toe ons in November 196 7 vemeem het dat mnr. M. J. L. Olivier amptelik as nUW8 hoof aangestel is. Ons het ons verh eu g in die wete dat 'n belangrike mantel op die regte skou ers gaval het - op die van 'n man uit ele geladers wat hom oor die jare hesn bo aile twyfel vir die opvoedingstaak bewy s het. 'n Onbekende skot het voor die WOK -sk ip gele. Oit wa s 'n onbek ende maar tewens belowende en opwindende skof vir 'n kosbare skeepsvrag: oor baie waters heen was dit voortaan onder die hand van 'n nuwe stuurman! En hoe Iyk die logboek van die skip nou na lien [aar? Die antwoord op die vraag staan aang eteken op die bladsye van hierd ie huldigingsbro sjure. Oit kan in se n enkele sin saamgevat word: Oit was 'n triomfvaart! Oaarom staan ons as 'n personeel vandag in ootmoed voor die Gae ie Gewer en dank Hom vir die leierwat hy tien jaar lank aan ons gegu n het -virdie man wat Hy so oo rvloedig beklee en toegerus het vir die belangrikste en veeleisendste pas in 'n onderwysinrigting vir die op leiding van leerkragte. Wa nt die pas is nie bestem vir die midde lmatige mens, die gewone sterwe ling rue, maar sleg s vir enkeles, die bege nadigdes. Mm. M. J. L. Olivier was en is so 'n begenadigde mens. En daa rom, omdat hy te aile tye sy vele gawes en verrnoens onbaatsugt ig in belang van WOK en ook die breere saak van die onderwys opgeoffer het, bring on s as personeel langs hierdie weg aan hom die hulde wat hy so ryk lik verdien. Saam me t hom gaan ook hulde aan sy eggenote. mev. Frances Olivier, wat met naar persoon en troue bystand sovee l luister aan die rektorspos verleen hat. Oie jare 1968 -1 977 was nie maar net noqn dekade in die geskieden is van WOK rue. Inteendeel ; dit was tien jaar van buiten gewone groei en ontwikkeling, van hernuwing en herortenterinq. beide op die breere onderwysfront en op eie wert. Tro uens, dit was 'n tydvak waarin die tempo en om vang van nuwe aanpassing in die daaglikse roetine byna bomenslike eise aan die persoon van die rektor ges tel het. " How much change can a man take and still sta y sane ?"
URI: http://hdl.handle.net/11189/1273
Appears in Collections:Die Onderwyskollege Wellington - Prospektus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Terugblik 1968 - 1977.pdfPamphlet9.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

167
Last Week
0
Last month
4
checked on Feb 9, 2021

Download(s)

121
checked on Feb 9, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons